Δεν βρέθηκαν Φωτογραφίες!

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΝΕ ΝΤΟΡΟ»

1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ως εταιρεία εμπορίας ειδών κινητών τηλεπικοινωνιών και παροχής σχετικών με αυτά υπηρεσιών διοργανώνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.», που εδρεύει στο Γέρακα (Ημαθίας 10) Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη «OGILVY ONE» ή «Διαφημιστική»), την προωθητική ενέργεια με τίτλο “ ΚΑΝΕ ΝΤΟΡΟ” (εφεξής το «Πρόγραμμα») στη σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ http://www.facebook.com/Germanos και στο ειδικό microsite του Προγράμματος www.kanentoro.gr με δώρα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Α των παρόντων όρων.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει του Ομίλου εταιριών ΟΤΕ, και της εταιρείας OGILVY ONE, και των συνδεδεμένων με τις εταιρείες αυτές επιχειρήσεων με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. franchising), καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω.

4] Η Διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από τη Δευτέρα 21/12/2015 στις 17:00 μμ μέχρι την Κυριακή 10/01/2016 στις 23:59 μμ. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων διάρκειας του Προγράμματος.

5] Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στους όρους 2] και 3] θα πρέπει: α) να φτιάξει το δικό του video που θα δημιουργήσει ντόρο και να το κοινοποιήσει στο facebook, β) να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης συμμετοχής που θα βρει στο www.kanentoro.gr και γ) να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής προκειμένου αυτή να θεωρηθεί έγκυρη.

6] Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους video, ακολουθώντας τα βήματα του Προγράμματος, όπως παρουσιάζονται στο ειδικό microsite του Προγράμματος www.kanentoro.gr και στη σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο facebook. Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων πρέπει να κάνει Facebook connect, δίνοντας πρόσβαση στο public profile του. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσει το πεδίο με το όνομα του παραλήπτη στον οποίο θα απευθύνεται το video του. Στο επόμενο βήμα, επιλέγει μία από τις τέσσερις σκηνές που τον εκφράζουν και σε επόμενο βήμα, το δώρο τεχνολογίας από τον ΓΕΡΜΑΝΟ που θα ήθελε να του κάνουν δώρο. Τέλος, ο συμμετέχων καλείται να ανεβάσει μία φωτογραφία του, είτε μέσα από το facebook του είτε να επιλέξει μία φωτογραφία από την gallery του site. Εν συνεχεία, ο συμμετέχων καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής (όνομα και τηλέφωνο) προκειμένου να λάβει μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσει το σχετικό Δώρο το οποίο επίλεξε στο Βήμα 3, όπως αυτά τα δώρα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων.

Τέλος, καλείται να το κοινοποιήσει στο facebook.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μόνο μιας συμετοχής (1) στο Πρόγραμμα και σε περίπτωση που συμμετέχει με περισσότερες από μία συμμετοχές, ως έγκυρη θα λαμβάνεται η πρώτη χρονικά συμμετοχή του.

7] Στο τέλος του Προγράμματος θα αναδειχθούν είκοσι τρείς (23) νικητές και σαράντα έξι (46) επιλαχόντες. Το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές. Αναλυτικά τα Δώρα του Προγράμματος βρίσκονται στο παράρτημα Α.

8] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων διάρκειας του Προγράμματος, όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω όρο 4.

9] Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα στις εταιρείες να τον αποκλείσουν από το Πρόγραμμα. Κάθε συμμετέχων δηλώνει, εγγυάται και αποδέχεται ρητά ότι η συμμετοχή του με την δημιουργία και ανάρτηση video και φωτογραφίας στο Πρόγραμμα, είναι σύννομη, δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, πνευματικό ή συγγενικό και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας, τα προσωπικά δεδομένα και το δικαίωμα επί του ονόματος, δεν προβάλλει εμπορικό σήμα εταιρειών ανταγωνιστικών της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (π.χ. του Ομίλου ΟΤΕ) και ότι είναι απαλλαγμένα από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα. Δεν γίνονται αποδεκτές, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας συμμετοχές που περιέχουν εικόνες ανηλίκων ή περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό ή που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή έχει διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή προβάλλουν και προτρέπουν σε παράνομες πράξεις και γενικά περιεχόμενο που προσβάλλει την δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη. Για τους λόγους αυτούς, ενδεικτικά αναφερομένους και για κάθε άλλο παράνομο περιεχόμενο που αναρτούν οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, σε περίπτωση που προβληθεί ή ασκηθεί οιαδήποτε αξίωση, με κάθε μέσο δικαστικό ή εξώδικο, από κάθε τρίτο ή αρμόδια Αρχή, κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι υποχρεούνται να απαλλάξουν τις ανωτέρω, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων, δαπανών και προστίμων. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους συμμετοχής.

10] Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, καθώς και το είδος ή/και των αριθμό των Δώρων και τον αριθμό των τελικών νικητών, κατά την απόλυτη κρίση της. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Facebook (http://www.facebook.com/Germanos) αλλά και στο microsite kanentoro.gr. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και την απονομή των Δώρων κάθε υποχρέωση των ΓΕΡΜΑΝΟΣ και OGILVY ONE παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/ και νικητών. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

11] Για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος είναι απαραίτητη η διεξαγωγή κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στις 13/01/2016 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Διαφημιστικής (Ημαθίας 10A, Γέρακας Αττικής) παρουσία εκπροσώπων της διοργανώτριας εταιρείας, της διαφημιστικής ή/και της συμβολαιογράφου. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθεισών ηλεκτρονικών κληρώσεων, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτών με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών (24) ανακοίνωση στη σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Facebook. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ανάρτηση στην σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Facebook

(https://www.facebook.com/Germanos) μέχρι και τις 17:00 μμ της ημέρας που ακολουθεί την ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

12] Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω τηλεφώνου. Η OGILVY ONE εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάδειξη των νικητών κατά τα ανωτέρω στον όρο 11, θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με κάθε νικητή για να τον ενημερώσει για την παράδοση του δώρου του. Κατά το στάδιο της επικοινωνίας με τους νικητές θα ζητείται η διεύθυνση κατοικίας για την αποστολή του δώρου δωρεάν με courier. Ο νικητής κατά την παράδοση του δώρου του από την εταιρεία courier θα πρέπει να υπογράψει την δήλωση αποδοχής δώρου και να επιδείξει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς του ή διαβατήριο σε ισχύ για τις ανάγκες της ταυτοπροσωπίας. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα έξι (6) εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του το Δώρο θα ακυρώνεται και θα προσφέρεται σε επιλαχόντα κατά σειρά προτεραιότητας. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν εμπλέκεται στην ανωτέρω διαδικασία παράδοσης από τους courier και δεν ευθύνεται για πιθανές καθυστερήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής και την παράδοση των Δώρου, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τον νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου.

13] Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των αναφερομένων στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(δ) σε περίπτωση που αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου και να επιδείξει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς του ή διαβατήριο σε ισχύ για τις ανάγκες της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου.
Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων, χωρίς να υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση.

14] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν, κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των ΓΕΡΜΑΝΟΣ και OGILVY ONE.

15] Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των Νικητών στην σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Facebook (https://www.facebook.com/Germanos) , σε οποιοδήποτε έντυπο τoυ ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet (social media) και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων ή της προβολής των video ή/και φωτογραφίας των συμμετεχόντων η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, άνευ χρονικού ή τοπικού περιορισμού.

16] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και OGILVY ONE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο

υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του προγράμματος. Περαιτέρω, οι εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της σελίδας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ και OGILVY ONE . Περαιτέρω, οι εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και OGILVY ONE δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και την σελίδα ΓΕΡΜΑΝΟΣ με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

17] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της Διαφημιστικής. Η ευθύνη των εταιρειών ΓΕΡΜΑΝΟΣ και OGILVY ONE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορούν να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των Δώρων. Για οποιοδήποτε ελάττωμα των Δώρων οι νικητές μπορούν να απευθύνονται μόνο στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων, κάθε ευθύνη ή/και υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

18] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια των ν. 2472/1997, 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΠΧ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Για τον σκοπό αυτό, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Προγράμματος που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που χορήγησαν στα πλαίσια του Προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, τα οποία μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτηση προς την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ΤΚ 15124 υπόψη Διεύθυνσης Retail Marketing με την επισήμανση:. «Διαγωνισμός “ΚΑΝΕ ΝΤΟΡΟ” ».

19] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Facebook (http://www.facebook.com/Germanos)και στο website (www.kanentoro.gr).

20] Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing και σε περίπτωση μη επίλυσης ως ανωτέρω αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

21] Το παρόν Πρόγραμμα δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.

22] Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Χαρά M. Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

23] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της Διαφημιστικής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Δώρα Προγράμματος

Κατηγορία Smartphone

MLS iQTalk Flame 4G (2 τμχ)

SAMSUNG Galaxy S6 32GB (1 τμχ)

SONY Xperia™ Z5 (1 τμχ)

MICROSOFT Lumia 640 XL 4G (2 τμχ)

Κατηγορία Tablet

LENOVO A8-50 3G + Θήκη (3 τμχ)

WIKIPAD 7 Wi-Fi (3 τμχ)

Κατηγορία Ασύρματα τηλέφωνα

PANASONIC Ασύρματο Τηλέφωνο KX-TGJ310GR (3 τμχ)

Κατηγορία Laptop

Notebook HP 15-af103 nv (2 τμχ)

Κατηγορία Smart tv

LED TV PHILIPS 48PFT4100 48'' FULL HD (2 τμχ)

Κατηγορία Games

Xbox One 1TB + Rise of the Tomb Rider (2 τμχ)

SONY PlayStation 4 1TB + Call of Duty : Black Ops III (2 τμχ)